Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych co to?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli baza, w której gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych.

Beneficjent Rzeczywisty to osoba, fizyczna, która:
– sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
– w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Z kolei w przypadku spółki – osoby prawnej, beneficjentem rzeczywistym jest:
– osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25%,
– osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki,
– osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25%,
– osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w ustawie,
– osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki.

Osoby uprawnione do reprezentacji spółek widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek do 13 kwietnia 2020 r. zgłosić beneficjentów rzeczywistych do rejestru CRBR. Termin ten nie dotyczy nowych spółek, czyli tych zakładanych po 13 października 2019 r. Te bowiem zgłoszenia muszą dokonać już w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki w KRS.