Dokumenty niezbędne podczas rejestracji spółki

W celu rejestracji spółki handlowej w KRS trzeba złożyć sporą dokumentację. Dokumentacja ta zawiera nie tylko wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców. W jej skład wchodzi odpis aktu notarialnego umowy spółki, wniosek o rejestrację oraz załączniki do wniosku, a także bardzo ważne – pozostałe załączniki.

Umowa spółek handlowych musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego tylko w spółkach z o.o., akcyjnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. W pozostałych (spółkach jawnych i partnerskich) nie jest to wymagane.

W skład dokumentacji rejestracyjnej spółek handlowych wchodzi obowiązkowo wniosek o rejestrację spółki w KRS. W zależności od formy zakładanej firmy jest on różny. Oto jakie wnioski są przeznaczone dla danych firm:
– KRS W1 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa
– KRS W2 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna
– KRS W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością
– KRS W4 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna

Do tych wniosków należy dołączyć odpowiednie załączniki do wniosków rejestracyjnych każdej spółki:
– KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
– KRS-WH – sposób powstania podmiotu
– KRS-WK – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
– KRS-WL – prokurenci
– KRS-WM – przedmiot działalności

Oraz załączniki do wniosków danych spółek, dotyczące emisji akcji, wspólników, komplementariuszy czy partnerów.

Poza odpisem umowy, wnioskiem o rejestrację oraz załącznikami do wniosków, należy złożyć dodatkową dokumentację, taką jak oświadczenie o powołaniu członków organów czy zaświadczenie o zebraniu wymaganego kapitału zakładowego.