Elektroniczna aktualizacja danych w KRS 2019

Jak zaktualizować dane w KRS przez Internet krok po kroku?

1. Wypełnij i złóż wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS

Do wniosku dołącz odpowiednie wzorce uchwał z S24 i inne dokumenty. Jeśli wniosek składasz:
– online, dołącz załącznik w formie elektronicznej,
– papierowo, dokumenty potwierdzające zmiany, złóż w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Wniosek złóż maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

2. Sąd rozpatrzy wniosek o zmianę danych w KRS

Prawidłowe wypełnienie wzorców i formularzy oraz załączenie stosownych dokumentów jest podstawą uzyskania zmian aktualizacyjnych w KRS. Błędne wypełnienie spowoduje zwrot wniosku lub odmowę wpisu.

W razie zwrotu wniosku, możesz go złożyć ponownie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zarządzenia o zwrocie. Po złożeniu prawidłowo wypełnionych formularzy, sąd uzna, że poprawiony wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Jako przedsiębiorca wpisany do KRS ponosisz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną np.:
– zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych,
– niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru w ustawowym terminie.

Nie ponosisz odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła z powodu siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.