Informacje

Niezbędne informacje na temat spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Podczas wyboru firmy (nazwy) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o niezbędnych oznaczeniach, które nazwa musi posiadać tj.: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o. o.” lub „sp. z o. o.”
  • Minimalny kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na dzień dzisiejszy musi wynosić 5 tysięcy złotych.
  • Wirtualne biuro jest to świetne rozwiązanie na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Dziś od razu się sprawdza w internecie gdzie firma ma siedzibę i nie wygląda profesjonalnie jak się okazuje, że ktoś prowadzi biznes w domu. Potencjalny Klient może pomyśleć wtedy, że nie jest to poważny biznes i poszukać innej firmy.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi określać: 

  • firmę (nazwę) i siedzibę spółki
  • przedmiot działalności spółki z o.o.
  • wysokość kapitału zakładowego
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
  • czas trwania spółki (jeżeli został określony)

Dywidenda

Dywidenda jest najważniejszym prawem majątkowym wspólników spółki z o.o.. Prawo do dywidendy jest zasadniczym prawem korporacyjnym wspólników spółki z o.o. wynikającym z przepisów kodeksu handlowego. Zasady i tryb dokonywania wypłat z zysku spółki z o.o. reguluje art. 191 KH.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, jednak może być również wypłacana w formie akcji. Zasady opodatkowania dywidendy określone są w zależności od osoby otrzymującej dywidendę – odpowiednio w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Może być ona wypłacana z zysku netto, kapitału zapasowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich.

Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów. Umowa spółki może przewidywać zamiast tego inny sposób podziału zysku. Niedopuszczalne jest jednak zamieszczenie w umowie spółki z o.o. postanowienia wyłączającego zysk spółki od podziału, w razie niepodjęcia przez wspólników uchwały o rozporządzeniu nim.