Jak się składa oświadczenie do CRBR?

13 października 2019 roku rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) prowadzony przez Ministra Finansów. Wszystkie polskie spółki handlowe będą musiały zgłosić do rejestru informację o swoich tzw. beneficjentach rzeczywistych.

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez daną spółkę.

Jak się składa oświadczenie od CRBR? To pytanie zadają sobie zarówno nowi, jak i funkcjonujący już od jakiegoś czasu na rynku przedsiębiorcy. Wszystko dlatego, że wszystkie podmioty muszą dokonać zgłoszenia. Osoba odpowiedzialna za to zadanie, musi wejść na stronę ministerstwa, wypełnić formularz i opatrzyć go e-podpisem. Zajmuje to kilka minut, a dzięki temu unikną Państwo kary pieniężnej, jaka grozi za niedostosowanie się do przepisów.

W informacjach o beneficjencie rzeczywistym należy wypełnić:
– imię i nazwisko,
– obywatelstwo,
– państwo zamieszkania,
– numer PESEL,
– informację o wielkości udziałów w spółce,
– uprawnienia danej osoby fizycznej.

Polski ustawodawca zdecydował, że Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest jawnym, a informację zgromadzone w nim mają być udostępnione bezpłatnie. Dane wpisane do Rejestru korzystają z domniemania prawdziwości, a osoby zobowiązane do dokonania zgłoszenia ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawidłowych danych, niezgłoszeniem danych w ustawowym terminie lub niezgłoszeniem ich aktualizacji.