Jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku?

Jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku przedstawiam poniżej:
1. Sporządzenie umowy spółki.
2. Dokonanie rejestracji w KRS.
3. Zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym.
4. Założenie rachunku bankowego.
5. Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym.
6. Zgłoszenie w ZUS-ie.

Przystąpmy zatem do omówienia każdego z powyżej wymienionych kroków, abyś jako przyszły przedsiębiorca miał jasność tego, jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku.

Krok 1

Sporządzana umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego i powinna zawierać informacje takie, jak: nazwę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas na jaki zakładana jest spółka (jeśli został określony), wysokość wnoszonego kapitału, a także liczbę i wartość udziałów posiadanych przez każdego ze wspólników.

Krok 2

Wniosek o wpis spółki do KRS musi podpisać i złożyć zarząd. Omawiana przez nas spółka, a więc spółka z o.o. jest rejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wniosek o jej rejestrację musi być złożony na formularzu KRS-W3.

Krok 3

Zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym musi dokonać się do 14 dni od momentu wpisu do rejestru. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania numeru REGON, a ten z kolei może otrzymać spółka, która jeszcze nie została zarejestrowana przez sąd. W takiej sytuacji podstawowym dokumentem do uzyskania numeru REGON jest akt notarialny spółki.

Krok 4

Założenie rachunku bankowego jest podstawą dla przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do bezgotówkowego obrotu w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z tym, że założenie rachunku bankowego dla firmy wiąże się z koniecznością podpisania umowy z wybranym bankiem, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że w większości przypadków, bank żąda przedłożenia możliwie wszystkich dokumentów związanych z rejestracją danej firmy.

Krok 5

Przedsiębiorca, który jednocześnie jest płatnikiem podatku, podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i otrzymania numeru NIP, który nadawany jest przez odpowiednie organy podatkowe. Podatnicy są
zobowiązani do tego, aby złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego miało miejsce przed pierwszą transakcją podlegającą opodatkowaniu.

Krok 6

Prócz tego, że podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym, musi dokonać zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, składają zgłoszenie płatnika składek. Ten z kolei jest zobowiązany, aby zgłoszenie złożyć w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub od daty powstania obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla ubezpieczonych.