Kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej

Decydując się na prostą spółkę akcyjną, należy omówić kwestię związaną z kapitałem i wkładami wnoszonymi do spółki. Zasadniczo same czynności polegające na założeniu tej spółki nie różnią się specjalnie od wymogów obowiązujących wobec innych spółek.

Do powstania tej spółki wymagane jest:
– zawarcie umowy – w formie aktu notarialnego albo przy wykorzystaniu wzorca umowy poprzez wypełnienie formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
– ustanowienia organów spółki,
– wpisanie jej do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Jedną z cech spółek prawa handlowego jest wymóg wniesienia przez wspólników kapitału, a więc przeniesienia na zakładaną spółkę składników majątku. Dodatkowo przepisy K.S.H. wprowadzają minimalny kapitał zakładowy spółek prawa handlowego:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 5000 zł,
– spółka akcyjna – 100 000 zł,
– spółka komandytowo-akcyjna – 50 000 zł.

Kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej należy określić przy zakładaniu P.S.A. Musi on być pokryty wkładami wnoszonymi przez akcjonariuszy, które mogą być pieniężne lub niepieniężne. Minimalna kwota kapitału akcyjnego wynosić ma 1 złoty. Kapitał akcyjny ma więc służyć jedynie wyposażeniu prostej spółki akcyjnej w podstawowe składniki majątku, które mają dać jej możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej.