Koszty związane z rejestracją spółki z o.o.

Zakładanie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiązać się będzie z koniecznością poniesienia odpowiednich nakładów finansowych, które umożliwią funkcjonowanie spółki na rynku. Największe koszty związane z rejestracją spółki z o.o. będą w zakresie kapitału zakładowego, który w przypadku spółki z o.o. wynosi 5 000 zł. Do składanego wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców wspólnicy zobowiązani będą dołączyć odpowiednie oświadczenia potwierdzające, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione. W innym przypadku procedura rejestracji spółki nie będzie mogła zakończyć się pozytywnie.

Innym wydatkiem, który zaliczany będzie w koszty związane z rejestracją spółki z o.o. będą opłaty notarialne jakie wspólnicy spółki poniosą za przygotowanie umowy w formie aktu notarialnego oraz odpisów umowy, otrzymanie poświadczenia za zgodność wzoru podpisów członków zarządu.

Nieuniknione będą również opłaty za rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców, do których zalicza się:
opłatę od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
opłatę za ogłoszenie wpisu w KRS.

Rejestracja spółki z o.o. wiąże się z obowiązkiem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 wartości kapitału zakładowego. Ten podatek zostanie pobrany przez notariusza w trakcie sporządzania umowy spółki.

Możliwe jest poniesienie dodatkowych opłat na przykład w formie opłaty skarbowej za potwierdzenie rejestracji spółki w rejestrze podatku od towarów i usług ( podatku VAT ).