Likwidacja prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna ostatnio zyskała popularność z powodu uproszczonych procedur zakładania oraz prowadzenia firmy w postaci tej formy prawnej. Wielu przedsiębiorców zdecydowało się na rejestrację PSA przez wcześniejszego sprawdzenia pozostałych form spółek. Istotnie należy zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna nie będzie korzystna dla wszystkich typów działalności.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele osób planuje rozwiązać prostą spółkę akcyjną.

Zgodnie art. 300§ k.s.h. prosta spółka akcyjna podlega rozwiązaniu:

– z przyczyn przewidzianych w umowie spółki;

– na mocy uchwały walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, chyba że przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa strony – umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to dopuszcza;

– na mocy wyroku sądu wydanego na żądanie akcjonariusza lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zachodzą inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki wskazujące, że dalsze funkcjonowanie spółki wiązałoby się z pokrzywdzeniem akcjonariuszy lub byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami;

– z powodu ogłoszenia upadłości spółki;

   – z innych przyczyn przewidzianych prawem;


Likwidacja prostej spółki akcyjnej pomoc to usługa skierowana do przedsiębiorców z całej Polski. Oferujemy pomoc w likwidacji prostej spółki akcyjnej.