Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych spółki

13 października ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). To specjalny system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Kim jest beneficjent rzeczywisty? To osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzona transakcja okazjonalna.

Spółki założone przed 13 października 2019 r. mają czas na zarejestrowanie się w systemie do 13 kwietnia 2020 roku. Wtedy bowiem stanie się to obowiązkowe. Jednostki, które tego nie zrobią będą musiały liczyć się z karą w wysokości nawet miliona złotych.

Do rejestru trzeba będzie wpisać następujące informację:
– nazwę firmy,
– jej formę organizacyjną i siedzibę,
– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– numer NIP.

W systemie muszą też znaleźć się dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, w tym:
– imię i nazwisko,
– obywatelstwo,
– państwo zamieszkania,
– PESEL lub data urodzenia,
– informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Spółki, które uzyskały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r. mają 7 dni na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR.