Powoływanie nowych spółek

Powołanie nowych spółek w chwili obecnej jest możliwe zarówno w sposób tradycyjny, jak i za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości on-line. Warto więc, aby zapoznali się Państwo z obydwoma sposobami, aby móc podjąć trafną decyzję w chwili zakładania własnej działalności.

Bez względu na to, czy powoływanie nowych spółek odbywać się będzie w sposób klasyczny, czy za pośrednictwem Internetu, zawsze będzie gwarantować udziałowcom bezpieczeństwo w zakresie odpowiedzialności materialnej za jej działania. Jednostka gospodarcza może zostać założona przez jednego lub większą liczbę wspólników.

Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak również inne przedsiębiorstwa.

Powoływanie nowych spółek zobowiązuje Państwa do sporządzenia umowy podmiotu gospodarczego, w której określa się na przykład zasady reprezentacji firmy na zewnątrz oraz organy spółki, takie jak Zgromadzenie Wspólników, Zarząd, Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjną.

Radę spółki tworzy 25 wspólników i zgodnie z brzmieniem artykułu 212 ustawy 1 KSH, każdemu wspólnikowi służy prawo kontroli. W tym celu wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w dowolnym czasie przeglądać księgi i dokumenty jednostki gospodarczej, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.