Proces likwidacji spółki z o.o.

Proces likwidacji spółki z o.o. jest o wiele bardziej skomplikowany, niż samo założenie spółki. Trwa dłużej i wymaga cierpliwości oraz zgodności z wszelkimi formalnościami i terminami.

Okoliczności podjęcia decyzji o zamknięciu spółki mogą być różne, na przykład: sytuacja panująca na rynku, decyzja wszystkich wspólników czy jakiekolwiek indywidualne aspekty spółki.

Kodeks Spółek Handlowych wymienia przesłanki, których wystąpienie pozwala na przeprowadzenie likwidacji spółki. Są to:
– przesłanki zawarte w umowie spółki
– uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu jej za granicę (potwierdzenie protokołem sporządzonym przez notariusza)
– ogłoszenie upadłości spółki
– innej przyczyny przewidzianej przepisami prawa

Pierwszym krokiem do zamknięcia działalności jest przejście w stan likwidacji. Aby przejść w stan likwidacji trzeba podjąć odpowiednią uchwałę. Jeżeli nie ma innych przeciwwskazań to uchwała o rozwiązaniu spółki powinna zostać uchwalona większością ⅔ włosów.

Kolejnym wymogiem jest, aby przedmiotowa ustawa została sporządzona w formie aktu notarialnego. Wymóg ten zmienia się, jeśli spółka została założona przez portal S24. Wtedy uchwała może zostać podjęta w tym samym miejscu.

Następnym krokiem jest sporządzenie sprawozdania finansowego spółki. Wspólnicy muszą utworzyć wniosek wraz z uchwałą Zgromadzenia i przekazać go do Sądu Rejestrowego, a następnie uiścić opłatę sądową za wpis otwarcia likwidacji w KRS.

Ogłoszenie informacji o otwarciu likwidacji wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia.

Proces likwidacji spółki z o.o. to dla właścicieli przede wszystkim zamknięcie bieżących interesów spółki i upłynnienie jej majątku. Proces likwidacji spółki z o.o. nie należy do najłatwiejszych, więc warto skonsultować swoje zamiary podjęcia likwidacji z profesjonalistą.