Prosta spółka akcyjna jak założyć?

W nazwie P.S.A., którą wybierze sobie przedsiębiorca, musi znaleźć się oznaczenie “prosta spółka akcyjna”. W codziennym funkcjonowaniu spółki możliwe jest używanie skrótu P.S.A.

Umowa spółki może zostać zawarta u notariusza, w formie aktu notarialnego lub też elektronicznie, przy wykorzystaniu wzorca umowy, określonego przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu. P.S.A. można założyć elektronicznie poprzez założenie konta w systemie S24, a następnie wypełnienie odpowiedniego formularza w systemie teleinformatycznym. Umowę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku elektronicznej rejestracji spółki, akcje mogą być pokryte jedynie wkładami pieniężnymi. Tymczasem umowa w formie aktu notarialnego będzie konieczna, gdy podmioty zakładające spółkę będą chciały pokryć akcje wkładem niepieniężnym.

W treści umowy P.S.A. powinny znaleźć się następujące dane:

– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności,
– liczba, serie i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowania akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cena emisyjna akcji,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje obejmujące za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy je obejmują,
– jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług – rodzaj i czas świadczenia pracy lub usług,
– organy ustanowione w spółce,
– liczbę członków zarządu,
– czas trwania spółki.