Przygotowanie dokumentów aktualizacyjnych

Dokonanie zmian w KRS wymaga uprzednio czynności jaką jest przygotowanie dokumentów aktualizacyjnych.

Dokumenty, które muszą zostać przygotowane do aktualizacji to:
1. Wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS.
a) Wniosek można złożyć na 2 sposoby:
– online- wtedy do wniosku dołączamy załączniki w formie elektronicznej, a jeśli wykonuje aktualizację pełnomocnik, należy powołać się na pełnomocnictwo.
– papierowy – dokumenty składa się wtedy w oryginale lub w odpisach/wyciągach poświadczonych urzędowo. W przypadku papierowego wniosku, gdy przedsiębiorca reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest, aby dołączono pełnomocnictwo oraz dowód opłaty skarbowej za tę usługę.

2) Postanowienie o zmianie wpisu danych w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Jeżeli sąd nie zarządził zwrotu opłaty, można ubiegać się o jej przyznanie składając odpowiedni wniosek. We wniosku zamieszczamy numer sygnatury sprawy, dane podmiotu oraz numer konta.

Prawidłowe wypełnienie wzorców, formularzy i dołączenie wszystkich potrzebnych załączników stosownych dokumentów jest podstawą do uzyskania pozytywnej odpowiedzi ze strony sądu, czyli dokonanie wpisu do KRS. W przeciwnym razie, gdy wniosek zawiera błędy, sąd zwraca wniosek, bądź odmawia wpisu do rejestru. Przygotowanie dokumentów aktualizacyjnych to istotna sprawa, ponieważ może uchronić osoby zgłaszające zmiany przed chaosem i ewentualnymi niedopatrzeniami.

W aktualizacji danych, najważniejsza zatem jest nieomylność i terminowość.