Rada nadzorcza w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Posiada osobowość prawną, dlatego działa przez swoje organy.

Obowiązkowymi organami w każdej spółce z o.o. są zarząd spółki oraz zgromadzenie wspólników. W przypadku, gdy kapitał zakładowy spółki jest wyższy niż 500.000 złotych, a liczba wspólników przekracza 25 osób obligatoryjnym organem jest również rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Jeden z tych organów także jest obowiązkowy, gdy spółka powstała ze spółki Skarbu Państwa.

Rada nadzorcza w spółce z o.o. powoływana oraz odwoływana jest uchwałą przez wspólników spółki podczas walnego zgromadzenia. Składa się z co najmniej trzech członków.

Członkowie rady nadzorczej powoływani są na okres jednego roku, mogą zostać oni odwołani w każdym momencie.

Rada nadzorcza w spółce z o.o.:
– jest organem nadzorczym,
– sprawuje stałą kontrolę nad działalnością firmy,
– ocenia sprawozdanie zarządu spółki z działalności przedsiębiorstwa,
– kontroluje sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz faktycznym stanem,
– może przeprowadzać rewizję majątku,
– może żądać sprawozdań i wyjaśnień od pracowników spółki,
– ma prawo do zwoływania zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników,
– ma prawo zawiesić członka lub członków zarządu spółki.

Członkiem rady nadzorczej nie może zostać osoba która jest członkiem zarządu, lub która bezpośrednio podlega członkowi zarządu. Kadencja członków rady nie może być dłuższa niż 5 lat. Z posiedzenia rady nadzorczej musi zostać sporządzony protokół.