Rejestracja sp z o o w KRS

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest koniecznym krokiem, aby móc prowadzić legalną działalność gospodarczą. Wymaga to jednak spełnienia szeregu wymogów formalnych i załatwienia wielu formalności. W poniższym artykule przedstawiamy etapy rejestracji spółki z o.o. w KRS.

I. Sporządzenie aktu założycielskiego
Pierwszym krokiem do rejestracji spółki z o.o. w KRS jest sporządzenie aktu założycielskiego. W dokumencie tym muszą być zawarte informacje o nazwie i siedzibie spółki, celu działalności, udziałach w kapitale spółki oraz danych osobowych założycieli. Akt założycielski powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

II. Wpłata kapitału zakładowego
Kolejnym etapem jest wniesienie do kasy rejestrującej wpłat na poczet kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych i może zostać wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej, np. w postaci wkładu rzeczowego lub wkładu pracy. Wpłata musi zostać dokonana na rachunek bankowy kasy rejestrującej.

III. Ustalenie organów spółki
W trakcie rejestracji spółki z o.o. trzeba ustalić organy spółki, czyli zarząd i radę nadzorczą. W przypadku spółki z o.o. jednoosobowej (jednego udziałowca) nie ma konieczności powoływania rady nadzorczej. Warto pamiętać, że członkowie zarządu oraz rady nadzorczej muszą być pełnoletni, posiadający pełnię zdolności do czynności prawnych oraz nie być skazanymi za przestępstwa.

IV. Podpisanie umowy o współpracy z księgowym lub biurem rachunkowym
Podczas rejestracji spółki z o.o. warto pomyśleć również o współpracy z księgowym lub biurem rachunkowym. Współpraca z profesjonalistą pomoże uniknąć pomyłek i błędów księgowych, a także pozwoli na sprawniejsze prowadzenie ksiąg rachunkowych.

V. Złożenie wniosku do KRS
Ostatnim etapem rejestracji spółki z o.o. w KRS jest złożenie wniosku o wpis do rejestru. Wniosek ten należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy eKRS. W dokumencie trzeba podać m.in. dane spółki oraz dane osobowe udziałowców i członków zarządu oraz rady nadzorczej. Do wniosku należy dołączyć akt założycielski oraz potwierdzenie dokonania wpłaty na poczet kapitału zakładowego. Po złożeniu wniosku w KRS, należy oczekiwać na jego pozytywne rozpatrzenie oraz wydanie odpisu z rejestru KRS. Odpis ten jest ważnym dokumentem potwierdzającym legalność działalności spółki z o.o. oraz jej status prawnego podmiotu gospodarczego.

Ten wpis może Cię zainteresować – Rejestracja jednoosobowej spółki z o o

pomoc w założeniu spółki