Rejestracja spółki komandytowej w KRS

Spółka komandytowa jest drugą, zaraz po spółce z ograniczona odpowiedzialnością najczęściej zakładaną spółką. Cieszy się tą popularnością dzięki swoim zasadom tworzenia i funkcjonowania. Przynosi swoim właścicielom same korzyści z jej posiadania.

Jak założyć spółkę komandytową? Ta sprawa nie jest bardzo skomplikowana, ale wymaga znajomości niektórych przepisów i regulacji prawnych. Rejestracja spółki komandytowej w KRS to pierwszy i podstawowy krok, jaki należy podjąć, alby móc założyć spółkę.

Rejestracja spółki komandytowej w KRS rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku KRS- W1. Wniosek wraz z jego załącznikami (KRS-WM – wniosek dotyczący przedmiotu działalności, KRS-WC – wniosek dotyczący wspólników spółki komandytowej, KRS-WM – wniosek dotyczący przedmiotu działalności spółki według PKD 2007) oraz niezbędnymi dokumentami ( umowa spółki, wzory podpisów osób reprezentujących spółkę, dowód uiszczenia opłaty sądowej za rejestrację) do Krajowego Rejestru Sądowego mogą złożyć tylko komplementariusze spółki.

Należy pamiętać, że umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wraz z wnioskiem o rejestrację spółko komandytowej w ramach tzw.”jednego okienka” wnioskodawca składa: wniosek o wpis do rejestru REGON, zgłoszenie płatnika składek ZUS, zgłoszenie NIP-2.

W zgłoszeniu rejestracyjnym spółki komandytowej powinny być zawarte dane:

  • firma, siedziba i adres spółki,
  • przedmiot jej działalności,
  • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników,
  • adresy zamieszania wspólników lub adresy do doręczeń korespondencji,
  • nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki wraz z ich notarialnie poświadczonymi podpisami,
  • sposób reprezentacji spółki,
  • wysokość sumy komandytowej.

Rejestracja spółki komandytowej w KRS kończy się wpisem do rejestru przedsiębiorców, w tym też momencie spółka komandytowa zostaje prawnie założona. Po całym procesie rejestracyjnym o założeniu spółki komandytowej Sąd Rejestrowy ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.