Rejestracja spółki przez obcokrajowców

Aby omówić zakładanie spółki przez cudzoziemca niezbędne jest określenie kogo zgodnie z prawem uznaje się za obcokrajowca. Jest nim:
– osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego,
–  osoba prawna mająca siedzibę za granicą,
– spółka ww. osób nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę za granicą,
– osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terenie Polski, kontrolowana pośrednio lub bezpośrednio przez osoby i spółki wymienione wyżej.
Należy podkreślić, że osoba dysponująca podwójnym obywatelstwem, gdzie jedno jest obywatelstwem polskim nie jest traktowana jako cudzoziemiec.

Cudzoziemców dzielimy na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią cudzoziemcy z państw członkowskich Unii europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ale mogących korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską oraz jej państwami członkowskimi.
Na takich samych zasadach jak obywatele RP mogą również prowadzić działalność gospodarczą cudzoziemcy, nie pochodzący z państw wymienionych powyżej, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego we Wspólnocie Europejskiej bądź uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy lub korzystają z ochrony czasowej na terytorium RP.

W przypadku pozostałych jednostek mogą oni poprowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Rejestracja spółki przez obcokrajowców może okazać się jednak dla nich nie lada wyzwaniem toteż aby uniknąć wszelkich niedogodności warto zdecydować się na zakup gotowej jednostki. Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią szczegóły.