Rejestracja spółki z o.o. w Polsce przez obcokrajowca

Polska od wielu lat stanowi bardzo atrakcyjny rynek dla potencjalnych przedsiębiorców, nie tylko rodowitych, ale także i tych z zagranicy. Wiele osób pyta nas o to, jak wygląda rejestracja spółki z o.o. w Polsce przez obcokrajowca. Czy obcokrajowcy mogą założyć firmę w Polsce na takich samych zasadach jak rodowici Polacy.

Odpowiedź brzmi: czasami.

Istnieje grupa podmiotów, którzy mają prawo założyć spółkę na zasadach identycznych jak polscy obywatele. Należą do nich osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, a także obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy bądź korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Jednostki wyżej niewymienione mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski jedynie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej.

Nasza firma oferuje pomoc w rejestracji podmiotów gospodarczych. Dopełniamy wszelkich formalności oraz świadczymy specjalistycznym doradztwem z zakresu prowadzenia działalności. Zachęcamy zatem do kontaktu z naszymi przedstawicielami i skorzystania z naszych usług.