Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji staje się nią z dniem:
– powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki,
– uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd lub
– zaistnienia innej przyczyny rozwiązania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji zachowuje osobowość prawną i ma zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.

Cel likwidacji określają odpowiednie czynności, takie jak:
– zakończenie bieżących interesów spółki,
– ściągnięcie wierzytelności,
– wypełnienie zobowiązań,
– upłynnienie majątku spółki.

Posiadany do tej pory zarząd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji zamienia na likwidatorów spółki.

Likwidatorami są członkowie zarządu, o ile umowa spółki lub uchwała wspólników nie stanowi inaczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji przejawia się pewnymi odmiennościami:
– nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej, niż uchwalonej przez wspólników,
– nie może być ustanowiona prokura, a otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie ustanowionych prokur,
– nie można, nawet częściowo wypłacać wspólnikom zysków, ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań,
– dopłaty mogą być uchwalane tylko i wyłącznie za zgodą wszystkich wspólników, na wspólnikach nie ciąży obowiązek ich wniesienia w wielkości umożliwiającej likwidatorom zaspokojenie wierzycieli spółki.

Likwidacja spółki z o.o zmierza do ustania jej bytu oraz do wykreślenia jej z KRS. Jednakże w trakcie trwania likwidacji nadal istnieje jako podmiot.