Sporządzenie umowy spółki komandytowej

Sporządzenie umowy spółki komandytowej wiąże się ze spełnieniem pewnych wymogów, których niedopełnienie grozi nieważnością spółki i odmową wpisu przez sąd rejestrowy.

Jednym z warunków jest forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Oczywistym faktem jest to, że sporządzenie umowy spółki komandytowej wiąże się z poniesieniem pewnych opłat notarialnych. Kolejny wymóg nałożony jest na treść umowy. Nie może być ona sprzeczna z określonymi zasadami w Kodeksie Spółek Handlowych. Sporządzenie umowy spółki komandytowej niesie ze sobą konieczność wskazania firmy spółki, siedziby spółki, przedmiotu działalności spółki oraz czasu trwania spółki (jeżeli został oznaczony).

Ważne jest to, aby umowa spółki komandytowej została sporządzona poprawnie, gdyż to ona określa zasady funkcjonowania spółki. Każdy wspólnik musi podporządkować się do zapisanych w niej przepisów. Jeżeli obawiasz się, że pominiesz jakiś ważny szczegół, to skorzystaj z pomocy naszych ekspertów, którzy dzięki doświadczeniu zdobytemu przez lata wiedzą, co zrobić, aby umowa spółki była bezbłędna. Zapraszam do kontaktu z naszą firmą.