Wniosek o beneficjentach rzeczywistych do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został uruchomiony 13 października 2019 roku, a wraz z nim powstały nowe obowiązki dla spółek zarejestrowanych w KRS.

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będą musiały być wpisane wszystkie spółki wpisane do KRS z wyjątkiem spółek partnerskich oraz spółek akcyjnych, które są spółkami publicznymi. Obowiązek będzie więc spoczywał na spółkach: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych akcyjnych, akcyjnych z wyjątkiem publicznych.

CRBR został powołany ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest to ustawa, która reguluje m.in. zasady weryfikacji tożsamości klientów przez instytucje finansowe i inne podmioty wskazane w ustawie. Rejestr ma zatem pomóc tym instytucją w ustaleniu, kto tak naprawdę jest właścicielem spółki.

Spółki zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 r. będą miały na dokonanie wpisu 7 dni roboczych od momentu wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkie spółki założone przed 13.10.2019 r. mają na dokonanie wpisu 6 miesięcy, czyli do 13.04.2020 roku. Wszelkie zmiany danych również będą musiały być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty dokonania zmiany.

Kim jest beneficjent rzeczywisty? Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:
– sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,

– w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzona transakcja gospodarcza.