Zakładanie sp. komandytowej krok po kroku

Zakładanie sp. komandytowej krok po kroku powinno zacząć się od sporządzenia umowy spółki komandytowej, która wymaga formy aktu notarialnego, opłacanego zgodnie z obowiązującą tzw. taksą notarialną.

W umowie spółki zamieszcza się informacje takie, jak:
→ nazwę spółki, która powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza z dopiskiem „spółka komandytowa”,
→ siedzibę spółki komandytowej,
→ przedmiot działalności zakładanej spółki,
→ czas na jaki zawiera się spółkę, jeśli został oznaczony,
→ informację o wkładach wnoszonych przez każdego ze wspólników wraz z ich wartością,
→ kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli, a więc tzw. sumę komandytową.

Kolejnym etapem, z którym wiąże się zakładanie sp. komandytowej krok po kroku jest zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (potocznie zwanego KRS). Zgłoszenie, o którym mowa ma ściśle określony charakter i powinno zawierać:
→ nazwę, siedzibę oraz adres rejestrowanej spółki,
→ przedmiot działalności tej spółki,
→ dane wraz z adresami wspólników,
→ dane osób, które zostały upoważnione do reprezentowania spółki,
→ ustaloną wysokość sumy komandytowej.

Także na tym etapie należy dołączyć odpowiednie załączniki, którymi są:

→ umowa spółki,
→ notarialnie poświadczone wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki,
→ dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis.

Zakładanie sp. komandytowej krok po kroku kończy się na wpisie do KRS zaraz po ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co wiąże się z wydatkiem w kwocie 500 złotych.