Zakładanie spółek w Polsce przez obcokrajowca

Polska pod kilkunastu lat przeżywa ogromny rozwój, który sprawia, że coraz większa ilość przedsiębiorców właśnie w naszym kraju postanawia założyć własną firmę. Pojawianie się na naszym rynku zagranicznych inwestorów to bardzo korzystne zjawisko, które bez wątpienia umacnia ten postęp. Jako, iż prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski w większości przypadków odbywa się w formie spółek, to właśnie proces ich rejestracji budzi największe zainteresowanie wśród cudzoziemców, pragnących zainwestować swój kapitał.

Zakładanie spółek w Polsce przez obcokrajowca w niektórych przypadkach może odbyć się na takich samych zasadach, jak w przypadku polskich obywateli. Mają do tego prawo osoby, które:
– pochodzą z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
– pochodzą z państw niewymienionych wyżej, jednakże posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy bądź korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Zakładanie spółek w Polsce przez obcokrajowca nie może jednak odbyć się drogą elektroniczną, gdyż dostęp do ePUAP-u posiadają wyłącznie jednostki dysponujące numerem PESEL.