Zakładanie spółek z o.o. w 2019

Dlaczego zakładanie spółek z o.o. w 2019 roku jest tak popularne? Coraz więcej osób chce mieć biznes oraz realizować własne cele. Bycie podporządkowanym komuś na dłuższą metę staje się męczące. Nasze biuro oferujemy pomoc w dopełnieniu formalności, przygotowaniu dokumentów oraz złożeniu ich w odpowiednich urzędach.

W jaki sposób założyć spółkę z o.o.?

1.Umowa spółki
W przypadku tradycyjnej rejestracji dokument ten musi zostać sporządzony w formie pisemnej w postaci aktu notarialnego.

Zdalna rejestracja uprawnia do skorzystania z dostępnego wzorca umowy. Zapisy mogą później zostać zmodyfikowane. To bardzo wygodna opcja dla osób, które chcą szybko założyć spółkę i nie potrzebują rozbudowanej umowy.

2. Spółka w organizacji
Po podpisaniu umowy powstaje spółka z o.o. w organizacji. W tym czasie wspólnicy mają czas np. na zgromadzenie kapitału zakładowego, wybranie zarządu.

3. Wpis do KRS
Zarząd ma obowiązek zgłoszenia spółki do KRS w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy przez wspólników. Służy do tego druk KRS-W3. Przyjmowany jest przez Sąd Rejestrowy, właściwy dla siedziby firmy.

Jakie organy występują w spółce z o.o.?

Zgromadzenie wspólników
Najważniejszy organ w spółce, który tworzą wspólnicy. Podejmuje uchwały większością głosów, a zwoływane jest przez zarząd, radę nadzorczą, komisje rewizyjną oraz upoważnionych przez sąd wspólników.

Zarząd
Może składać się ze wspólników lub osób nie będących współwłaścicielami spółki. Zadaniem zarządu jest prowadzenie spraw (zarządzanie) spółki oraz reprezentowanie jej.

Rada Nadzorcza i Komisje Rewizyjna
Organy kontrolne powoływane przez wspólników na okres kadencji. Sprawują stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, ale nie mają uprawnień do wydawania poleceń związanych z zarządzaniem spółką.