Założenie fundacji dokumenty

Z racji tego, iż fundacja jest organizacją pozarządową, którą powołuje się do celów społecznych, jej założenie następuje przez fundatora w odpowiednim oświadczeniu woli przed notariuszem. Jednak, aby mogła powstać fundacja, konieczne jest zapoznanie się z kwestią „założenie fundacji dokumenty”.

W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, że aby mogła powstać fundacja, konieczne jest:
1. Ustalenie wysokości funduszu założycielskiego.
2. Opracowanie statutu fundacji.
3. Zarejestrowanie fundacji w KRS.

W tym artykule pragniemy skupić się na dokumentach, więc postaramy się przybliżyć Państwu kwestię tego, co powinno znaleźć się w najważniejszym dokumencie fundacji, a mianowicie w statucie. Tak więc statut powinien zawierać informacje takie, jak:
– nazwę oraz siedzibę fundacji,
– majątek oraz cele określone przez fundację,
– sposoby na zrealizowanie celów określonych w statucie,
– informacje na temat władz fundacji,
– sposoby reprezentacji fundacji,
– sposoby na ewentualne zaciąganie zobowiązań.

Z kolei, aby przeprowadzić rejestrację fundacji, należy przygotować poniższe formularze:
– KRS-W20, a więc zgłoszenie fundacji,
– KRS-WK, a więc zgłoszenie osób wchodzących w skład zarządu i organu nadzorczego,
– KRS-WM, a więc zgłoszenie zakresu działalności gospodarczej.

Pozostałymi dokumentami niezbędnymi do rejestracji fundacji są:
– akt notarialny o ustanowieniu fundacji,
– oświadczenie o określeniu ministra nadzoru,
– podpisany przez fundatora statut fundacji (3 szt.)
– uchwała o powołaniu zarządu fundacji,
– uchwała o powołaniu rady fundacji,
– dowód uiszczenia opłaty za wpis do KRS.