Założenie spółki handlowej 

W tym artykule zostanie opisane założenie spółki handlowej na przykładzie spółki komandytowej. Forma ta jest regulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych z 2001 roku. Należy do spółek osobowych, co oznacza, że jej funkcjonowanie, oparte jest na stosunkach między wspólnikami. Wśród wspólników wyróżniamy komplementariuszy i komandytariuszy. Ci pierwsi odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem i zarządzają na co dzień przedsiębiorstwem. Komandytariusz może kontrolować i nadzorować pracę firmy. Jego przywilejem jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki do określonej kwoty.  
 
Założenie spółki handlowej wymaga  zawsze zawiązania umowy w postaci aktu notarialnego. Powinny się w niej znaleźć takie informacje jak: 
  • nazwa i siedziba spółki, 
  • przedmiot jej działalności, 
  • wniesione przez wspólników wkłady łącznie z ich wartością, 
  • zakres odpowiedzialności majątkowej komandytariusza wobec wierzycieli spółki (kwota komandytowa), 
  • czas jej działania, jeżeli jest tak potrzeba. 
Następnym krokiem jest rejestracja w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Należy udać się do najbliższego sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki. Tam składa się odpowiednie wnioski, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Są nimi KRS-WC (służy do podania danych wspólników), KRS-WK (wymienia się w nim wspólników uprawnionych do reprezentacji spraw spółki), KRS-WM (określa przedmiot działalności spółki). Oprócz nich należy mieć umowę spółki (wypis z aktu notarialnego), listę z danymi i adresami wspólników, poświadczone notarialnie podpisy wspólników oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
 
Kolejnymi etapami są  
  • udanie się do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania NIP i ewentualnie zgłosić się jako podatnik VAT. 
  • udanie się do Głównego Urzędu Statystycznego, aby otrzymać REGON. 
Założenie spółki handlowej może również nastąpić za pomocą Internetu. Jest to szybsza forma rejestracji. Dla osób, które chcą być posiadaczami spółki komandytowej, a nie chcą zajmować się jej rejestracją, polecany jest zakup gotowej spółki.