Zarząd w sp z o.o.

Spółka z o.o. jest podmiotem prawnym, który bardzo często jest wybierany przez przedsiębiorców. Nad jej funkcjonowaniem czuwa między innymi zarząd. Zarząd w sp z o.o. jest organem, który odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw spółki z o.o. oraz jej reprezentację. Może składać się z jednego lub większej liczby członków, którzy niekoniecznie muszą należeć do grona wspólników spółki. Każdy z członków powoływany i odwoływany jest poprzez uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wieloosobowy zarząd w sp z o.o. funkcjonuje w oparciu o zasadę, że każdy z członków zarządu ma prawo i obowiązek do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentację, zasada ta systematyzuje działalność spółki.

Pełnienie funkcji w zarządzie spółki wiąże się z ogromną odpowiedzialnością:
– cywilną,
– karną,
– za zobowiązania podatkowe spółki,
– za odpowiedzialność wobec ZUS ( za niewpłacenie lub wpłacenie w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy ),
– szczególną, która określona została w regulacjach prawnych.

Zarząd w sp z o.o. odpowiadać będzie za zobowiązania finansowe spółki w przypadku kiedy okaże się, że egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna. Istnieje możliwość wyłącznie odpowiedzialności członków na przykład jeśli w odpowiednim terminie zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Zasada ograniczonej odpowiedzialności w spółce z o.o. dotyczy wspólników, którzy nie pełnią funkcji w zarządzie spółki. Możliwość egzekwowania należności od zarządu spółki stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie dla kontrahentów spółki z o.o.