Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Działalność gospodarcza w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawieszona przez jej wspólników na okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz nie dłuższy niż 24 miesiące. Taka możliwość zapisana jest w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. może mieć miejsce tylko wtedy, gdy spółka nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę. Przedsiębiorcy mogą zawiesić spółkę bez podania przyczyny zawieszenia, chyba że w umowie spółki określone są warunki jej zawieszenia.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składaniu deklaracji oraz wpłacaniu zaliczek na podatek. Aby zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest uchwalenie przez zarząd spółki uchwały o zawieszeniu wykonywania działalności przez spółkę oraz złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Do wniosku dołącza się uchwałę o zawieszeniu wykonywania działalności oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Podczas trwania zawieszenia wykonywania działalności przez spółkę z o.o. posiada ona pewne prawa i obowiązki:
– prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– prawo do zbywania wyposażenia oraz środków trwałych posiadanych przez spółkę,
– prawo do przyjmowania należności od kontrahentów,
– obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem działalności spółki,
– obowiązek uczestnictwa w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych,
– obowiązek przestrzegania innych zobowiązań wynikających z przepisów prawa.