Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z czterech jej organów. Powoływane jest najczęściej przez Zarząd spółki. Może być również powołane przez Radę Nadzorczą albo Komisję Rewizyjną jeżeli Zarząd nie zwoła go zgodnie z przepisami Kodeksu ksiąg handlowych lub umową spółki.

Zgromadzenie Wspólników można podzielić na:
– Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
– Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W przypadku pierwszego zwoływane jest maksymalnie sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, kiedy omawiane są bilans oraz rachunek zysków i strat. Również wtedy udzielone zostaje absolutorium pozostałym członkom spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w każdym czasie. Wystarczy, że wspólnicy posiadający co najmniej 10 % udziałów zechcą tego (chyba, że umowa spółki stanowi inaczej). Innym powodem może być interes spółki.

Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma swoje funkcje:

– najważniejszą: funkcję uchwałodawczą,
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań: finansowego i z działalności spółki,
– wyrażenie zgody na zakup lub zbycie nieruchomości czy udziałów w niej,
– dokonanie zmian w umowie spółki,
– powoływanie pełnomocników do zwarcia umów między członkami Zarządu, a spółką z o.o. lub w razie konfliktów między nimi.