Zlikwidowanie spółki z o.o. pomoc

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien zgłosić fakt zawiązania spółki do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z mocy prawa lub w dowolnym dniu, w którym spółka wyrazi chęć likwidacji. Skutkiem niewywiązania się z tego obowiązku jest surowa kara grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności.

Za właściwe przeprowadzenie czynności likwidacyjnych odpowiadają likwidatorzy. Na nich spoczywa ciężar sporządzania bilansu otwarcia likwidacji, który musi zostać przedłożony do zatwierdzenia zgromadzenia wspólników oraz wezwania wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności względem niej w terminie trzech miesięcy od daty jej ogłoszenia.

Ogłoszenie zawierające wezwanie publikowane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Likwidatorzy są również zobowiązani do dokonania aktualizacji danych objętych zgłoszeniem NIP i VAT w Urzędzie Skarbowym. Następuje to poprzez złożenie informacji aktualizacyjnej na druku NIP-2 oraz VAT-R w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu i likwidacji spółki.

Bilans otwarcia likwidacji musi zostać sporządzony przez likwidatorów w terminie 15 dni od zajścia zdarzeń powodujących likwidację. Powinien on być podpisany przez wszystkich likwidatorów.

Zlikwidowanie spółki z o.o. pomoc – jak widzimy likwidacja spółki to skomplikowany proces, przez który trzeba przejść nie popełniając żadnych błędów. Jeśli potrzebują Państwo pomocy, to zapraszamy do kontaktu, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania.