Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej spotykanych form działalności gospodarczej nie tylko na polskim, ale także europejskim rynku. Wiele osób decyduje się na nią, ponieważ posiada wiele istotnych zalet. Jedną z głównych jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Oznacza to, że nie muszą ryzykować swoim prywatnym majątkiem, za jej niepowodzenia. 
 
Podstawowym jej organem jest zgromadzenie spółki. Spotyka się przynajmniej raz do roku. Zwołuje je zarząd. Jest to zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.. Jego głównymi celami są zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat. Udziela także absolutorium pozostałym organom. Zatwierdza uchwały dotyczące roszczeń o naprawie szkód wyrządzonej przy zawieraniu spółki, a także związanych z nabyciem z zbywaniem nieruchomości.  
Decyzje podjęte na takim zgromadzeniu są najważniejsze i można je jedynie zaskarżyć na drodze sądowej. Wówczas wtedy sąd może uchylić je w sytuacji gdy stwierdzi sprzeczność z kodeksem spółek handlowych bądź gdy podjęte decyzje naruszają procedury. 
Zgromadzenie wspólników może być zwoływane także w innym czasie, gdy okoliczności tego wymagają. Nazywane jest wtedy nadzwyczajnym zgromadzeniem wspólników sp. z o.o.  
Uchwały mogą być zatwierdzane tylko wtedy, gdy są poparte większością głosów. Jest możliwość wyznaczenia pełnomocnika, który będzie reprezentował jednego ze wspólników. Taki wniosek musi zostać zawarty na piśmie oraz ujęty w księdze protokołów spółki.